1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΣΤΟΛΗ - ΕΙΚΟΝΑ

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ